Kategorier
Blåbetong Radonmätning

Blå lättbetong

Blå lättbetong är ett byggmaterial som innehåller radium och genererar radon vid sönderfall. Utöver radon avger blå lättbetong även gammastrålning. Materialet var i omfattande bruk och användes flitigt mellan 1929 och 1975, särskilt i väggar och bjälklag. 

Förhöjda radonhalter kan utgöra en potentiell hälsorisk för dig och din familj. Strålsäkerhetsmyndigheten har uppskattat att omkring 500 personer årligen drabbas av lungcancer till följd av förhöjda radonhalter. 

De flesta upptäcker att blå lättbetong ofta är roten till förhöjda radonhalter genom att genomföra en radonmätning. Att inleda med en radonmätning är därför det första steget. Om mätresultaten visar på förhöjda nivåer, blir nästa steg att fastställa orsaken. Genom att utföra en mätning av gammastrålningen från exempelvis en vägg går det att identifiera om blå lättbetong används i konstruktionen.

Blå lättbetong i hus

För närvarande finns det cirka 400 000 bostäder i Sverige som innehåller blå lättbetong. De flesta av dessa hus och byggnader finns i områden som Stockholm, Mälardalen, Göteborg, Västerås, Borås och Jönköping. 

För att upptäcka förhöjda radonhalter krävs radonmätning. För att säkerställa ett tillförlitligt resultat med ett årsmedelvärde rekommenderas det att genomföra mätningen under eldningssäsongen, vilken sträcker sig från den 1 oktober till den 30 april. Mätningen bör pågå under minst två månader.

Radonmätning

Att utföra radonmätningar är en enkel process:

Beställ radondosor: Beställ radondosor från pålitliga företag specialiserade på radonmätning.

Placera ut dosorna: Följ noggrant de medföljande instruktionerna för att placera ut radondosorna rätt.  

Genomför mätningen: Låt dosorna vara på plats under minst 60 dagar, under eldningssäsongen mellan den 1 oktober och 30 april, för att erhålla ett pålitligt årsmedelvärde.

Skicka tillbaka dosorna: Efter mätperiodens slut, returnera dosorna för analys.

Få resultatet: Inom ungefär en vecka kommer du att få en rapport som indikerar om radonhalten är förhöjd eller ligger inom acceptabla gränser.

Att mäta är det enda sättet att upptäcka radon. Långvarig exponering för radon ökar risken för lungcancer. Radon i inomhusluften är ansvarig för ungefär 400–500 fall av lungcancer årligen i Sverige. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att det finns cirka 325 000 bostäder i Sverige med radonhalter som överstiger referensnivån på 200 Bq/m³. Så vänta inte, utan beställ radonmätning nu!

Kategorier
Blåbetong Radonmätning

Radonmätning, blåbetong och åtgärder

Det enda sättet att upptäcka radon är genom att göra radonmätning. Blåbetong innehåller radium som kan bilda radon. Utöver det avger även materialet gammastrålning. 

Blåbetong har främst uppmärksammats för de potentiella hälsorisker materialet har. Hälsoriskerna med förhöjda radonhalter ska man ta på allvar. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten drabbas omkring cirka 500 personer årligen av lungcancer till följd av radonexponering. För att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö bör radonhalten inte överstiga 200 Bq/m³. 

Blåbetong användes flitigt inom miljonprogrammet och i andra byggprojekt. För att identifiera blåbetong i äldre byggnader, särskilt de byggda innan 80-talet, rekommenderas radonmätning. Detta är särskilt viktigt för hus i områden som Mälardalen, Stockholm, Göteborg, Västerås, Jönköping och Borås, där majoriteten av husen med blåbetong återfinns.

För att lösa problem med förhöjda radonhalter på grund av blåbetong är ökad ventilation en vanlig åtgärd. Genom att förstå hur blåbetong påverkar radonhalten och genom att ta hjälp av experter kan man implementera rätt åtgärder för varje hus. Radontapet är en annan möjlig lösning för att täta väggar med blåbetong. Men det kan vara komplicerat att applicera och underhålla.

Att göra en radonmätning är väldigt enkelt. Ungefär 325 000 bostäder i Sverige misstänks ha förhöjda radonhalter vilket årligen leder till lungcancer hos omkring 500 personer. För att minimera riskerna är det avgörande att regelbundet genomföra radonmätningar, särskilt i situationer som vid bostadsköp eller -försäljning, vid förändringar i ventilationssystemet eller uppvärmningssystemet, vid renoveringar eller tillbyggnader, vid nybyggnation samt om det har gått mer än 10 år sedan senaste radonmätningen.

Så här gör man en radonmätning:

Beställ hem radondosor:

  • Beställ ackrediterade radondosor från företag som specialiserar sig på radonmätning.

Placera ut dosorna:

  • Följ noggrant de medföljande instruktionerna för att placera ut radondosorna på lämpliga platser. 

Genomför mätningen:

  • Låt dosorna vara på plats under minst 60 dagar under eldningssäsongen (1 oktober till 30 april). En långtidsmätning. Detta ger ett tillförlitligt årsmedelvärde.

Skicka tillbaka dosorna:

  • Efter avslutad mätperiod skickas dosorna tillbaka för analys.

Få resultatet:

  • Inom cirka en vecka kommer du att få en rapport som tydligt visar om radonhalten är förhöjd eller ligger inom acceptabla gränser.

Beställ radonmätning här!