Blåbetong

Blåbetong eller blå lättbetong som det också kallas är ett alunskifferbaserat byggnadsmaterial som användes mellan 1929 och 1975.  Blå lättbetong innehåller radium som bildar radon när det sönderfaller.

Eftersom blåbetong var ett så populärt byggmaterial mellan 1929 och 1975 kan många hus innehålla materialet och därmed behöva genomgå en radonmätning. Vid en radonmätning mäter du om radonet i bostaden överskrider gränsvärdet 200 Bq/m³ och därmed utgör en hälsorisk. Blå lättbetong kan orsaka så höga halter som över 1000 Bq/m³. För höga radonhalter kan vara skadligt. Varje år orsakar radon cirka 500 lungcancerfall i Sverige och är där med den näst största orsaken till lungcancer efter rökning!

Hälsorisker

Hälsorisker

Höga halter av radon kan innebära en hälsorisk. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att radon i inomhusluften orsakar cirka 500 lungcancerfall per år i Sverige. Mellan 1929 och 1978 användes blåbetong i både enfamiljshus och flerfamiljshus. Om ditt hus byggdes under den här perioden kan det vara en bra idé att kontrollera husets byggmaterial om en radonmätning visar förhöjda radonhalter. Förutom radon avger blåbetong också gammastrålning.

Radon - radioaktiv gas

Om radon

Radon är radioaktiv gas som är både luktfri, färglös och osynlig. Den bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. När radongasen faller sönder bildas så kallade radondöttrar. Dessa kan fastna på partiklar i luften och följa med inandningsluften. Det är det som utgör en hälsofara. Radon finns naturligt i marken över hela Sverige. Radon kan komma in i våra hem från marken, från byggmaterial (som blåbetong) och via hushållsvattnet.


Hur ser blåbetong ut?

Hur ser blåbetong ut?

Blå lättbetong är matt blå till färgen och har en strukur som liknar en tvättsvamp. Beroende på var i landet den producerades kunde den få en matt blå till grå färg men man kan inte alltid identifiera betongen med hjälp av detta.

Om en radonmätning visar förhöjda radonhalter är det värt att kolla upp byggnadsmaterialen som användes, speciellt om huset byggdes innan 80-talet. 

När användes blåbetong

Var och när användes blåbetong?

Blå lättbetong tillverkades mellan 1929 och 1975. Det användes flitigt som byggmaterial i bland annat miljonprogrammet, men också i en- och flerfamiljshus.

Blå lättbetong uppmärksammas oftast vid husköp och är något man bör ha koll på som köpare. Här kan du läsa om var och när blåbetong användes.

Karta

Här är blåbetong vanligast i Sverige

I dag finns det omkring 400 000 bostäder i Sverige som innehåller blå lättbetong. De flesta hus och byggnader med blåbetong finns i Stockholm, Mälardalen, Göteborg, Västerås, Borås och Jönköping. Vanliga varumärken var Durox och Ytong. Tillverkningen upphörde 1975, men det har byggts med materialet fram till omkring 1985.

Det enda sättet att upptäcka
radon är att mäta.

Blåbetong i småhus och flerbostadshus

Blåbetong kan förekomma i både armerade och oarmerade produkter. Materialet kan finnas i stomkonstruktioner, stomkompletteringar, vägg- och bjälklagselement, murblock och isolerblock. Det kan även finnas som lättbetongkross och som värmeisolering i bjälklag. I flerbostadshus kan blåbetong finnas i ytterväggar, i icke bärande innerväggar och som värmeisolering på bjälklag. Radon bör mätas:

  • vid husköp
  • vid ombyggnation
  • vid ändringar i ventilation- eller uppvärmningssystemet
  • vid husbygge
  • om det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen gjordes

Radonmätning

Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. För tillförlitligt resultat och för att få ett årsmedelvärde ska en radonmätning ske under eldningssäsongen (1 oktober till och med 30 april), under minst två månader.

En långtidsmätning är det säkraste sättet att göra en radonmätning på. En korttidsmätning är bara rådgivande och visar om det finns problem.

Mäta blåbetong i hus

Gammamätning ger svar

Genom att mäta gammastrålningen kan man ta reda på om huset är byggt av blå lättbetong. Den radioaktiva betongen ger ifrån sig gammastrålning. Strålningen mäts med hjälp av en gammamätare som hålls mot väggen. Metoden är effektiv och resultatet på om det är blå lättbetong eller inte samt strålningsgraden får man direkt. Oftast är det bara delar av huset som är byggt av blåbetong. Det är viktigt att ta reda på vilka delar av huset som består av materialet samt ta reda på vilken sort det är.

Ventilation

Åtgärder vid blåbetong i hus

Om det är fastställt att den förhöjda radonhalten beror på blå lättbetong kan man göra följande för att minska radonhalterna:

  •  Förbättra ventilationen
  •  Tapetsera med radontapet
  •  Ta bort blåbetongen

Det vanligaste att göra vid förhöjda radonhalter är öka luftomväxlingen.

Hur vet man att det är blåbetong

De flesta upptäcker att blåbetong är roten till de ökade radonhalterna genom att genomföra en radonmätning. Att göra en radonmätning är det första steget. Om mätresultatet visar förhöjda halter, är nästa steg att identifiera källan. 

Genom att genomföra en gammastrålningsmätning från exempelvis en vägg kan man fastställa om det finns blåbetong i den. Om så är fallet är det klokt att konsultera en erfaren besiktningsman specialiserad på radon. Genom att låta ett proffs utföra en besiktning av huset kan man få råd om vilka åtgärder som är lämpliga för att få bukt med problemet.

Radontapet

Radontapet

En radontapet fungerar på samma sätt som en vanlig tapet, med den väsentliga skillnaden att den innehåller flera skikt som effektivt förhindrar att det läcker in radon från väggen. Det är dock väldigt viktigt att notera, att tapeten måste förbli intakt och att inga skruvar eller spikar får användas eftersom detta kan försämra tapetens funktion betydligt. Även om man tapetserar med radontapet kan radon tränga ut genom dörr- och fönsterkarmar, runt rör och eluttag. Genom att använda radontapet kan man enkelt och snabbt minska radonhalterna med upp till 90 procent.

Ventilation blåbetong

Förbättrad ventilation

Den mest effektiva metoden för att minska radonhalten i inomhusluften är att förbättra ventilationen så att radonet späds ut.

Alternativt kan man överväga att implementera ett system för tilluft och frånluft så att det blir tillräcklig luftväxling. Kort och gott kan man säga att riskerna förknippade med blåbetong ofta kan reduceras genom att förbättra ventilationen.

Ta bort blåbetong

Ta bort blåbetong

Att ta bort och ersätta blåbetong kan vara en väldigt dyr och omfattande åtgärd. Men vid extrema omständigheter kan det vara nödvändigt att ersätta delar av byggnadsmaterialet. I sådana fall krävs rivning av väggar och återuppbyggnad med material som inte genererar radon. Dessa åtgärder är dock ytterst sällsynta. Om en renovering planeras, kan det vara en lämplig tidpunkt att ta in ett företag för att byta ut det befintliga och hälsofarliga byggmaterialet.

Blåbetong farligt avfall

Blåbetong räknas inte som farligt avfall

Blå lättbetong klassas inte som farligt avfall även om materialet avger gasen radon. Privatpersoner kan lämna mindre mängder på återvinningsstationer/centraler. Dammet ska man undvika.

Blå lättbetong kan återanvändas som fyllnadsmaterial i exempelvis bullervallar, vägar och cykelbanor men inte i nybyggnation. Återanvändning ska alltid anmälas i förväg till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Blåbetong är farligt eftersom det avger mer radon än andra byggmaterial. Men att ett hus innehåller materialet innebär inte automatiskt förhöjda radonhalter.

Sammanställning: Blåbetong

Blåbetong, även känt som blå lättbetong, var ett populärt byggnadsmaterial mellan 1929 och 1975 och användes bland annat i miljonprogrammet och en- och flerfamiljshus. Materialet baseras på alunskiffer och innehåller radium, vilket kan generera radon när det sönderfaller. Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som förekommer naturligt i marken och kan tränga in i byggnader från marken och byggmaterial som blåbetong.

Hälsorisker är förknippade med förhöjda radonhalter, och Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att radon i inomhusluften orsakar cirka 500 lungcancerfall årligen i Sverige. Blåbetong uppmärksammas ofta vid husköp, och om en radonmätning visar förhöjda halter, kan det vara nödvändigt att kontrollera byggnadsmaterialen, särskilt om huset är byggt före 1980.

Blåbetong är vanligast i områden som Stockholm, Mälardalen, Göteborg, Västerås, Borås och Jönköping, och vanliga varumärken inkluderar Durox och Ytong. 

Åtgärder för att minska radonhalterna är förbättring av ventilationen, användning av radontapet och i extrema fall, borttagning och ersättning av blåbetong. Förbättrad ventilation anses vara den mest effektiva metoden, medan borttagning av blåbetong är kostsam och komplex.

Blåbetong räknas inte som farligt avfall, men det är viktigt att vara medveten om dess egenskaper. Privatpersoner kan lämna mindre mängder blå lättbetong på återvinningsstationer.