Kategorier
Blåbetong Radonmätning

Blåbetong och radon

Blåbetong, också känd som blå lättbetong, är ett byggmaterial som var populärt i Sverige från 1930-talet fram till mitten av 1970-talet. Materialet användes i byggandet av bostadshus, skolor och andra byggnader på grund av dess goda isolerande egenskaper och låga vikt. Men trots sina fördelar har blåbetong visat sig ha en allvarlig nackdel: materialet avger radon.

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt när uran bryts ner i marken. Gasen är osynlig smak- och luktfri, vilket gör den svår att upptäcka. När radon inandas kan dess radioaktiva partiklar fastna i lungorna, vilket ökar risken för lungcancer. Radon är faktiskt den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning.

Varför avger blåbetong radon?

Blåbetong innehåller alunskiffer, en typ av skiffersten som är rik på uran. När uranet i alunskiffern bryts ner frigörs radon. I hus byggda med blåbetong kan radonhalten inomhus bli farligt hög om byggmaterialet inte har täckts med tillräcklig isolering eller om ventilationen är otillräcklig.

Riskerna med hög radonhalt hemma

Höga halter av radon i bostäder är ett allvarligt hälsoproblem. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten beräknas radon vara ansvarig för cirka 500 fall av lungcancer varje år i Sverige. Detta gör det viktigt för husägare att vara medvetna om radon, särskilt om deras hem är byggt med blåbetong.

Åtgärder för att minska radonhalten

Det finns flera åtgärder som kan vidtas för att minska radonhalten i hus och byggnader: 

  1. Radonmätning: Det första steget är att mäta radonhalten. Detta kan göras med hjälp av radondosor som finns att beställa hem. Man kan enkelt utföra radonmätningen själv och det är inte särskilt kostsamt.
  2. Ventilation: Att förbättra ventilationen kan hjälpa till att minska radonhalten inomhus.
  3. Radonsug: En radonsug kan installeras för att suga ut radongasen innan den hinner tränga in i huset. Detta är ofta en effektiv lösning för att sänka radonhalten mycket.
  4. Tätning: Att täta sprickor och hål i byggnadens grund och väggar kan minska intrånget av radon.

Blåbetong är ett byggmaterial som en gång var väldigt uppskattat för sina praktiska egenskaper men som numera är känt för sina hälsorisker. Genom att vara medveten om dessa risker och vidta nödvändiga åtgärder kan husägare skydda sig själva och sina familjer från de skadliga effekterna av radon. Det är viktigt att regelbundet mäta radonhalten i sitt hem och vidta åtgärder vid behov för att säkerställa en säker inomhusmiljö!