Kategorier
Blåbetong Radonmätning

Blå lättbetong

Blå lättbetong är ett byggmaterial som innehåller radium och genererar radon vid sönderfall. Utöver radon avger blå lättbetong även gammastrålning. Materialet var i omfattande bruk och användes flitigt mellan 1929 och 1975, särskilt i väggar och bjälklag. 

Förhöjda radonhalter kan utgöra en potentiell hälsorisk för dig och din familj. Strålsäkerhetsmyndigheten har uppskattat att omkring 500 personer årligen drabbas av lungcancer till följd av förhöjda radonhalter. 

De flesta upptäcker att blå lättbetong ofta är roten till förhöjda radonhalter genom att genomföra en radonmätning. Att inleda med en radonmätning är därför det första steget. Om mätresultaten visar på förhöjda nivåer, blir nästa steg att fastställa orsaken. Genom att utföra en mätning av gammastrålningen från exempelvis en vägg går det att identifiera om blå lättbetong används i konstruktionen.

Blå lättbetong i hus

För närvarande finns det cirka 400 000 bostäder i Sverige som innehåller blå lättbetong. De flesta av dessa hus och byggnader finns i områden som Stockholm, Mälardalen, Göteborg, Västerås, Borås och Jönköping. 

För att upptäcka förhöjda radonhalter krävs radonmätning. För att säkerställa ett tillförlitligt resultat med ett årsmedelvärde rekommenderas det att genomföra mätningen under eldningssäsongen, vilken sträcker sig från den 1 oktober till den 30 april. Mätningen bör pågå under minst två månader.

Radonmätning

Att utföra radonmätningar är en enkel process:

Beställ radondosor: Beställ radondosor från pålitliga företag specialiserade på radonmätning.

Placera ut dosorna: Följ noggrant de medföljande instruktionerna för att placera ut radondosorna rätt.  

Genomför mätningen: Låt dosorna vara på plats under minst 60 dagar, under eldningssäsongen mellan den 1 oktober och 30 april, för att erhålla ett pålitligt årsmedelvärde.

Skicka tillbaka dosorna: Efter mätperiodens slut, returnera dosorna för analys.

Få resultatet: Inom ungefär en vecka kommer du att få en rapport som indikerar om radonhalten är förhöjd eller ligger inom acceptabla gränser.

Att mäta är det enda sättet att upptäcka radon. Långvarig exponering för radon ökar risken för lungcancer. Radon i inomhusluften är ansvarig för ungefär 400–500 fall av lungcancer årligen i Sverige. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att det finns cirka 325 000 bostäder i Sverige med radonhalter som överstiger referensnivån på 200 Bq/m³. Så vänta inte, utan beställ radonmätning nu!